PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Vân Anh
   Sinh ngày: 02/02/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tế Cầu- Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Hà
   Sinh ngày: 17/02/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Đồng Lạc - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Oanh
   Sinh ngày: 02/01/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Đồng Lạc - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Ngô Minh Thư
   Sinh ngày: 18/12/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kim Húc - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Đinh Thị Thùy Trang
   Sinh ngày: 24/03/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mai Động - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Vân Anh
   Sinh ngày: 02/02/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Tế Cầu- Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Hà
   Sinh ngày: 17/02/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Đồng Lạc - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Oanh
   Sinh ngày: 02/01/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Đồng Lạc - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Tiếng anh
   Năm học: 2017 - 2018
   Ngô Minh Thư
   Sinh ngày: 18/12/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Kim Húc - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Toán
   Năm học: 2017 - 2018
   Đinh Thị Thùy Trang
   Sinh ngày: 24/03/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Mai Động - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giỏi cấp huyện - Môn Tiếng anh
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...